وبلاگ

دریافت مقالات نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر، شماره ۶۹، اسفند ۱۳۹۷

نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر دوره ۱۵، شماره ۶۹ اسفند ۱۳۹۷ زمینه انتشار: پژوهش‌های نظری هنر، معماری و شهرسازی صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر مدیر مسئول: دکتـــر سید امیر منصوری سردبیر: دکتـــر…

دریافت مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره ۳۳، پاییز ۱۳۹۷

فصلنامه علمی-پژوهشی «مطالعات شهر ایرانی اسلامی» دوره هشتم، شماره ۳۳ پاییز ۱۳۹۷ صاحب امتیاز: پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری مدیر مسئول: دکتـــر ایرج فیضی سردبیر: دکتـــر احمد پوراحمد • مقالات موجود…

فراخوان پذیرش ارشد بدون آزمـــون ۹۸ دانشگاه هنر اسلامی تبریز 

جزییات پذیرش بدون آزمـــون در مقطع کارشناســـی ارشد دانشگاه هنر اسلامی تبریز برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ اعلام شد. بـه گزارش مسترتست، دانشگاه هنر اسلامی تبریز در نظر دارد مطابق با…