آرشیو دسته: اجرای اصولی ساختمان ها

جوشش ماسه، پدیده ای مشابه با روانگرایی

جوشش ماسه، پدیده ای مشابه با روانگرایی احتمال وقوع روانگرایی را می توان  در دسته های زیر، بخش بندی کرد: احتمال زیاد: بسترهای رودخانه ای باتلاق زمین های پست بین…

عوامل مورد بررسی در زمین های مستعد روانگرایی

در زمین های مستعد روانگرایی، باید احتمال ناپایداری، حرکت نسبی ژئوتکنیکی، گسترش جانبی و یا کاهش ظرفیت باربری شالوده و یا وقوع نشست های زیاد از حد، بررسی شود.