بایگانی روزانه: اسفند ۱۷, ۱۳۹۷

تنظیمات مربوط بـه طراحــی ستـون بتنــی در حالت

وقتی که می خواهیم ستونهای بتنــی را در حالت DESIGN قرار داره و برنامه مساحت آرماتورها را محاسبه کند، چه پارامترهایی در قسمت مربوطه بایستی وارد شود؟ ابعاد مقطع را…